Dobrodošli

me

Zavod za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci omogućava studentima medicinskog fakulteta učenje histološke građe pojedinih tkiva i organa uz korištenje binokularnih mikroskopa i zbirki histoloških preparata humanih tkiva i organa. Kao pomoć pri učenju studentima je dostupan Atlas histoloških preparata (CD) koji su osmislili i pripremili studenti i nastavnici Zavoda. Dodatnu pomoć pri učenju trebao bi im pružiti novopripremljeni Histološki atlas koji omogućava virtualnu mikroskopiju - uz skenirane histološke preparate, pregled cijelog uzorka i mogućnost povećanja slike do 400x.)

Histološki je atlas namijenjen prvenstveno studentima koji prate kolegije Histologija i embriologija i Histologija na studiju Medicine, Dentalne medicine te stručnim studijima, ali i onima koji se kao uvod u Patologiju žele podsjetiti izgleda normalne histološke građe pojedinih tkiva i organa.

Zbirka skeniranih preparata, uz osnovne podatke bitne za svaki preparat, podijeljena je u područja: Opća histologija, Specijalna histologija i Embriološki preparati. Većina preparata je iz uzoraka tkiva i organa humanog porijekla dobivenih sa Zavoda za patologiju i patološku anatomiju te Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, Klinike za kirurgiju te Klinike za ginekologiju i porodništvo Kliničkog bolničkog centra Rijeka. Ako se radi o uzorcima animalnog porijekla to je u opisima posebno naznačeno.

Disclaimer: Stranice su još uvijek u fazi izrade